Stvarno Važna Kartica

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA LOYALTY PROGRAMA “STVARNO VAŽNA KARTICA”

Fondacija “Ana i Vlade Divac”, osnovana radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva u smislu definicije iz člana 2 stav 2 Zakona o zadužbinama i fondacijama (“Službeni glasnik RS”, br. 88/10, 99/11 – dr. zakon i 44/18 – dr. zakon), sa sedištem u Beogradu na adresi Ilije Garašanina 53a, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu člana 4 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL) strogo poštuje važeće zakonodavstvo i osigurava da se podaci o ličnosti sakupljaju i obrađuju u određene svrhe, poštuje princip minimizacije podataka i osigurava da se lični podaci čuvaju samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, poštujući to da se podaci o ličnosti obrađuju isključivo u legitimne svrhe, da su precizni i aktuelni, da se obrađuju u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, te da su zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

 

Imajući to u vidu, Rukovalac ovim putem obaveštava korisnike loyalty programa „Stvarno važna kartica“ (u daljem tekstu: Korisnici ili Korisnik) o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

Uslovi korišćenja loyalty programa “Stvarno važna kartica”, su dostupni putem sledećeg linka: https://stvarnovazna.rs/terms-and-conditions/, a više o samom projektu se može saznati putem sledećeg linka: https://stvarnovazna.rs/about-card/.

 

 • 1. ŠTA JE PODATAK O LIČNOSTI?

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 • 2. KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLJA RUKOVALAC?

Podaci koje Rukovalac prikuplja od Korisnika su:

 • lično ime (ime i prezime)
 • e-mail adresa
 • šifra registrovanog naloga

Ako Korisnik sa Rukovaocem podeli pojedine podatke koji nisu obavezni, Rukovalac obrađuje i te podatke (opcioni podaci). Ti opcioni podaci su:

 • adresa stanovanja;
 • pol;
 • broj mobilnog/fiksnog telefona;
 • broj godina.
 1. KAKO SE PRIKUPLJAJU PODACI O LIČNOSTI?

Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose putem posebnog registracionog formulara, dostupnog u okviru aplikacije “Stvarno važna kartica”.

 

 1. ŠTA JE PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJA?

Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 ZZPL., koji se daje prilikom “preuzimanja” (download) mobilne aplikacije “Stvarno važna kartica” dostupne putem “Google Play Store”-a ili “Apple Market”-a, što znači da to lice svojom nedvosmislenom izjavom volje potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Ovim putem Rukovalac naročito skreće pažnju Korisnicima da se pre preuzimanja aplikacije “Stvarno važna kartica” upoznaju sa Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti Google Play Store i/ili Apple Market, u zavisnosti od konkretnog tipa terminalnog uređaja koji koristi (mobilni telefon, tablet itd.), odnosno u zavisnosti od toga koju od te dve aplikacije koristi.

 

 1. KOJA JE SVRHA OBRADE PODATAKA?

 

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

 • sastavljanja uopštenih statističkih izveštaja o potrošnji svih korisnika loyalty programa;
 • sprovođenja glasanja za naredne projekte koje će Fond podržati;
 • segmentiranje korisnika loyalty programa u skladu sa pojedinim opcionim podacima (pol, godine i adresa, pod uslovom da je korisnik ostavio te podatke), radi potonjeg targetiranog marketinga – obaveštavanja korisnika loyalty programa o promocijama, novostima i akcijama u prodavnicama koje su uključene u loyalty program. Pomenuto obaveštavanje se vrši putem SMS-a, e-maila i push notifikacija, i to pod uslovom da je korisnik prilikom instaliranja aplikacije odabrao da želi da prima SMS, e-mail i/ili push notifikaciju (opt in). Korisnik i nakon odabira pomenute opcije može u svakom trenutku isključiti podešavanjem u svom terminalnom uređaju (mobilni telefon, tablet i sl.). Isključivanje prethodno odabrane opcije za sobom vodi do prestanka svake dalje obrade podataka o ličnosti u svrhe opisane ovom tačkom, s tim da ne utiče na dotadašnju obradu.

 

 1. KAKO SE ČUVAJU PODACI O LIČNOSTI I KOJE MERE BEZBEDNOSTI SE PREDUZIMAJU?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 1. KOJA PRAVA IMAJU KORISNICI U ODNOSU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
 • pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

 

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti Korisniku svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 

U slučaju da misli da je došlo do povrede njegovih/njenih prava, Korisnik se može obratiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra broj 15, 11120, telefon: +38111 3408 900, faks: +38111 3343 379, e-mail: office@poverenik.rs, u skladu sa odredbama važećeg ZZPL.

 1. KO PORED RUKOVAOCA MOŽE DA IMA PRISTUP?

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima:

 • IT kompanija koja održava informacione sisteme Rukovaoca;
 • partnerske organizacije sa kojima Fond sarađuje prilikom realizacije projekta.

Identifikacioni podaci Obrađivača

 • IT kompanija koja održava sisteme Rukovaoca: SC Aprilred SRL, iz Rumunije, Targu Mureš, sa registrovanim sedištem na adresi 8 Köteles Sámuel;
 • Partnerske organizacije na projektu:
 • Odorheiu Secuiesc Community Foundation, iz Rumunije, Odorheju Sekujesk, sa registrovanim sedištem na adresi, Kossuth Lajos 20;
 • Edukativni centar Kruševac, sa registrovanim sedištem na adresi Birčaninova 26, Kruševac, Republika Srbija;
 • Fondacija Front, sa registrovanim sedištem na adresi Avnoja 1, Novi Pazar, Republika Srbija;
 • Fondacija za mlade sa sedištem na adresi Aleksandra Ace Simovića 8, Obrenovac, Republika Srbija;
 • Udruženje Narodni parlament, sa registrovanim sedištem na adresi Ilije Strele 3a, Leskovac Republika Srbija;
 • Udruženje Dečji svet, sa registrovanim sedištem na adresi Radnička 17, Mačvanska Mitrovica, Republika Srbija

Pojedini gore pomenuti obrađivači imaju svoje sedište u Rumuniji, koja je članica Evropske Unije i Evropskog ekonomskog prostora. Samim tim dolazi do iznošenja podataka van Republike Srbije. Iznošenje u Rumuniju vrši se na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka. Shodno članu 64 stav 2 ZZPL smatra se da je primereni nivo zaštite podataka o ličnosti obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Spisak članica Konvencije Saveta Evrope javno je dostupan putem internet stranice SE, na sledećem linku: https://bit.ly/2JPrMPr.

Pored toga, podaci o ličnosti su uskladišteni na Google Cloud, čiji se opšti uslovi korišćenja mogu videti na sledećem linku: https://cloud.google.com/terms/?_ga=2.116972293.-263150379.1555495180.

Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Rukovalac u svakom slučaju ostaje odgovoran za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

 1. U KOM ROKU SE ČUVAJU PODACI?

Prikupljeni podaci se čuvaju za vreme trajanja loyalty programa ili do momenta opoziva informisanog pristanka nakon čega se prikupljeni podaci brišu. Brisanje prikupljenih podataka sa sobom povlači gubitak pogodnosti za korišćenje Stvarno važne kartice i mogućnosti korišćenja mobilne aplikacije. U slučaju da Korisnik ima plastičnu verziju “Stvarno važne kartice”, on/ona će moći da nastavi sa korišćenjem pojedinih pogodnosti Loyalty Programa. Radi izbegavanja svake sumnje, plastična kartica je depersonalizovana kartica, koja ne podrazumeva bilo kakvo prethodno prikupljanje ličnih podataka.

 

 • 10. KAKO SE MOGU DOBITI OBAVEŠTENJA KOJA SE TIČU OBRADE?

Korisnici, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka (na primer standardni ugovori sa Obrađivačima i Korisnicima i drugi dokumenti koji se tiču obrade podataka), se može obratiti Fondaciji “Ana i Vlade Divac” neposredno putem e-maila stvarnovazna@divac.com